Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Татах
Ахлах зэрэг олгох тухайА/050000-00-00Татах
Мэдээлэл авах тухайА/040000-00-00Татах
Дэмжлэгт хяналт зохион байгуулах тухайА/030000-00-00Татах
Тамифлу эм хуваарилах тухай020000-00-00Татах
Ажлын хэсэг томилох тухай010000-00-00Татах
Төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах тухай А/060000-00-00Татах
Нөхцөл байдлын судалгаа хийх тухайА/070000-00-00Татах
Мөнгө зарцуулах тухайА/080000-00-00Татах
Хяналт хийх тухайА/090000-00-00Татах
Цасны баяр зохион байгуулах тухайА/100000-00-00Татах
Нийслэлийн хүн амд мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй хэвийн хэвшлийн эмнэлэгт хяналт шалгалт үнэлгээ А/110000-00-00Татах
Ажлын байранд шинжээч томилох урамшуулал олгох тухайА/120000-00-00Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/130000-00-00Татах
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухайА/140000-00-00Татах
Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын 2016 оны гүйцэтгэлийг үнэлсэн тухайА/180000-00-00Татах
Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын дарга нарын 2016 оны үр дүнгийн гэрээ болон түншлэлийн гэрээг дүгнэсэн тухаА/190000-00-00Татах
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гүйцэтгэлийн гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах тухайА/200000-00-00Татах
Шагнах тухайА/210000-00-00Татах
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухайА/230000-00-00Татах
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухайА/240000-00-00Татах
Мөнгөн тэтгэмж олгох тухайА/250000-00-00Татах
Тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухайА/260000-00-00Татах
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтийн хураангуй нугалбар хэвлүүлэх тухайА/270000-00-00Татах
Уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухайА/280000-00-00Татах
Сургалтанд оролцуулах тухайА/290000-00-00Татах
Олон улсын сувилагчийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайА/300000-00-00Татах
Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг тэмдэглэх тухайА/310000-00-00Татах
Журам шинэчлэн батлах тухайА/320000-00-00Татах
Амбулаторт хөтлөгдөх бүртгэлийн маягтыг батлах тухайА/330000-00-00Татах
Дэмжлэгт хяналт хийх тухайА/340000-00-00Татах
Сургалтанд хамруулах тухайА/350000-00-00Татах
Сургалт зохион байгуулах тухайА/360000-00-00Татах
Үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулах тухайА/370000-00-00Татах
Мөнгөн тэтгэмж олгох тухайА/380000-00-00Татах
Мөнгөн тэтгэмж олгох тухайА/390000-00-00Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/400000-00-00Татах
Бараа материал актлах тухай А/410000-00-00Татах
Судалгаа авах тухайА/420000-00-00Татах
Дэмжлэгт хяналт хийх тухайА/440000-00-00Татах
Сервер компьютерийг зориулалтын өрөөнд шилжүүлэх, дотоод сүлжээг шинэчлэх тухай А/450000-00-00Татах
Уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухайА/460000-00-00Татах
Шагнах тухайА/490000-00-00Татах
Зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухайА/500000-00-00Татах
Хуваарь батлах тухайА/510000-00-00Татах
Сургалт зохион байгуулах тухайА/520000-00-00Татах
Комиссын ажлын албаны бүрэлдэхүүн, хөндлөнгийн шинжээч томилох тухайА/470000-00-00Татах
Ажлын байранд шинжээч томилох, урамшуулал олгох тухайА/480000-00-00Татах
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх тухайА/540000-00-00Татах
Тэтгэмж олгох тухайА/550000-00-00Татах
Үнэлгээний хороо зохион байгуулах тухайА/570000-00-00Татах
Явцын хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ хийх тухайА/580000-00-00Татах
Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухайА/590000-00-00Татах
Марафон 2017 Тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах тухайА/620000-00-00Татах
Илрүүлэг,шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах тухай А/640000-00-00Татах
Гэдэсний халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх ажлын эрчимжүүлэх тухай А/670000-00-00Татах
Хуваарь батлах тухайА/720000-00-00Татах
Үзлэг, шинжилгээг зохион байгуулах тухайА/750000-00-00Татах
Нийслэлийн хэмжээнд эмнэлэг,сувиллын орыг хуваарилах тухайА/800000-00-00Татах
Үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухайА/770000-00-00Татах
"Нийслэлд дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай" А/1392017-10-16Татах